Július 11. Szent Benedek, Európa védőszentje ünnepe


Nursiai Szent Benedek nem csak a bencés rend alapítójaként, hanem a nyugati kereszténység védőszentjeként és a nyugati szerzetesség atyjaként is ismert. A katolikus egyház július 11-én, mint Európa védőszentjét ünnepli. 1964-ben VI. Pál pápa választotta a kontinens patrónusává, mert felismerte...hogy a Szent Benedek által elgondolt bencés rend hitvalló munkálkodása, kultúrateremtő tevékenysége iránymutató erővel bírt a népvándorlások korában anarchiába süllyedt Európában. Ez az üzenet napjainkban is aktuális.

Az 1964-ben kiadott Pacis nuntius kezdetű pápai törvényt megfogalmazó okmányában (brévéjében) a pápa három szimbólumot emelt ki Szent Benedek életéből és tevékenységéből. A keresztet, mint ami Krisztus Isten- és emberszeretetének példája, a könyvet, mely a szellemi-lelki értékek megőrzésének, a tanulásnak és tanításnak a jelképe, és az ekét, mely a szellemi és kétkezi munkára utal, mely átszőtte a bencés szerzetesek mindennapjait az ora et labora, az imádkozzál és dolgozzál szellemében. A bencés szerzetesek hitvalló munkálkodása, kultúrateremtő tevékenysége iránymutató erővel bírt a népvándorlások korában anarchiába süllyedt Európában. A Pacis nuntius pápai megnyilatkozást a bencések anyakolostorában, a Monte Cassinoi-i apátságban hirdette ki a pápa, mely monostort a második világháború alatt, 1944-ben porig bombáztak. A több mint ezer éves életstílusra, Szent Benedek személyére és a bencés rend tevékenységére a húsz évvel később újjáépített monostorban irányította rá VI. Pál pápa a figyelmet, amikor 1964. október 24-én újraszentelte azt.

A címkép forrása: https://pixabay.com/hu/ A 2016. évi közép-olaszországi földrengés

Rievaulx-i Szent Elréd ciszterci apát beszédéből válogatott idézetekkel emlékezünk meg róla:

 …Isten megajándékozott minket egy Mózessel, egy törvényhozóval, tudniillik Szent Benedek atyánkkal, akinek ma ünnepét üljük. Bölcsessége és gondoskodása által haladunk előre e világ sivatagában, hogy egykor eljussunk az Ígéret Földjére…

Szent Benedeket nemcsak Mózes lelke töltötte be, hanem bizonyos értelemben sokkal inkább az össze többi szent lelke is betöltötte… Regulájában felragyog Szent Ágoston aranya, Szent Jeromos ezüstje, Szent Gergely festett bíbora, de a sivatagi atyák drágakőhöz hasonló mondásai is ott tündökölnek benne. Ezek ékesítik mennyei épületét.

Ti vagytok, szeretett Testvéreim, Isten szentélye, Isten temploma, ahogy az apostol mondja: „Isten temploma szent, s ti vagytok az” (1 Kor 3,17). Templom vagytok, mert az Úr örökké uralkodni fog bennetek. De mégis, sátor is vagytok, mert bennetek lakik Ő vándorlástok során, bennetek éhezik, bennetek szomjazik.

Azok hordozzák a sátrat, akik lelkiismeretesen teljesítik Mózesünk törvényét: „Egymásnak mind testi, mind lelki fogyatkozásait a legtürelmesebben viseljék el. Egymásnak versengve engedelmeskedjenek” (RB 72,5 sk). Azok hordozzák vállukon, akik – anélkül, hogy a földi boldogulás és jólét vigasztalását várnák – állhatatosan arról elmélkednek, amit ugyanebben a fejezetben olvasunk: „Krisztusnak semmit elébe ne tegyenek” (RB 72,11)

Forrás: http://www.cisztercimonostor.hu/indexc.php?id=szent_benedek

A teljes beszéd itt olvasható:

www.cisztercimonostor.hu/admin/data/file/1247_sztbenedek_unnepere.pdf