Kora újkori Kálvin-kötetek a pannonhalmi könyvtárban


A Collectanea Sancti Martini a Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek (Levéltár-Könyvtár-Múzeum) Értesítője VIII. kötetében jelent meg Ősz Sándor Előd: A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár kora újkori Kálvin-köteteiről című ismertetője.

 

Részlet a tanulmányból: „A 2009–2014 között zajló Kálvin-emlékévek mind hazai, mind nemzetközi téren újraélesztették a genfi reformátorral kapcsolatos kutatásokat. A hazai kutatás egyik sarkalatos kérdése, hogy Kálvin teológiája milyen mértékben és mikor hatott a magyarországi – elsősorban, de nemcsak – protestáns vagy református teológiára és egyházszervezetre. Ennek egyik útja a hazai teológiai munkák vizsgálata, és a bennük fellelhető Kálvin-idézetek vagy utalások elemzése. … A másik irány a hazai könyvtárakban őrzött Kálvin-művek és azok kéziratos bejegyzéseinek vizsgálata. 2014-re készült el az Erdélyben (tulajdonképpen Románia összes könyvtárában) fellehető, 1700 előtt megjelent Kálvin-kötetek katalógusa. A kutatás következő fázisa a mai Magyarország területén található emlékanyag feltérképezése lenne: a budapesti könyvtárakban fellehető kötetek helyszíni vizsgálata már megtörtént, a róluk szóló összefoglaló a reformáció emlékévében jelent meg. A dunántúli könyvtárak ilyen irányú vizsgálata során jutottunk el Pannonhalmára, ahol tíz kötetben tizenegy Kálvin-művet találtunk. … Kálvin műveinek kiadásait általában három csoportba soroljuk: Institúció-kiadások, írásmagyarázati munkák (bibliai kommentárok, prédikációk, homíliák) és vitairatok, kisebb traktátusok, illetve azok gyűjteményei.  6/2A Főapátsági Könyvtár tizenegy kötete meglehetősen arányosan oszlik el e három csoport között: három Institúció-kiadást, négy bibliai kommentárt és négy traktátuskötetet vehetünk kézbe.”