Adománygyűjtés a Pannonhalmi Főapátsági Gyűjtemények három műtárgyának restaurálására


A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár a nemzeti kulturális vagyon része. Az itt őrzött gyűjtemény jelentős része „régi könyv”; muzeális, védett dokumentum. Ezek egyike a Pfannbergi Misekönyv, egy a 15. században keletkezett kódex. Egy a Pannonhalmi Főapátság youtube-csatornáján látható kisfilm segítségével a Pannonhalmi Főapátsági Gyűjtemény két másik darabja mellett e kötet restaurálására gyűjtenek adományokat: https://www.youtube.com/watch?v=ecBIGEr16CM 

 

A restaurálási munka:

A Világörökség címet birtokló Pannonhalmi Főapátság épületegyüttesében elhelyezkedő könyvtár a Világ Kulturális Örökségének is része. A különleges gyűjtemény különleges gondozást igényel. Az általános állagmegóvás  milliós, az egyedi restaurálás pedig több százezres nagyságrendű feladat. A Könyvtár 19 kódex-kötetet őriz, köztük több kolligátumot, számításaik szerint a 19 kötetben 32 művet. Ezek egyike a Missale Arcis Pfannberg (Pfannbergi Misekönyv), egy a 15. században keletkezett latin nyelvű, pergamenre írt kódex.

Az egyházi könyvtárak – köztük a pannonhalmi könyvtár – számára, feladataik elvégzésében 1998-tól nyíltak meg pályázati lehetőségek, különböző célokkal (számítástechnikai eszközök, könyvtári szoftverek. infrastruktúra javítása, retrospektív elektronikus katalogizálás stb. ) de leginkább az állományvédelmi feladatok elvégzésére.

1998-tól napjainkig a pannonhalmi könyvtár  27 esetben nyújtott be sikeres pályázatot preventív, általános állományvédelemre és egyedi restaurálásra, különböző támogatókhoz (NKA, minisztérium, Gerő Éva Alap). Ezen kívül a könyvtár milliós nagyságrendben végeztetett egyedi restaurálást saját erőből is.

Az 1998-tól végzett az egyedi restaurálásra irányuló munka  2002-től tervezetten folyik. Ettől az évtől kezdték el a védett könyvállomány általános restauráltatását (preventív állományvédelem), gyűjteményről gyűjteményre haladva. A következő gyűjteményrészekben sikerült elvégezni a munkát: ősnyomtatványtár (a könyvnyomtatás feltalálása (1450) és 1500. december 31. között készült nyomtatott könyvek) a kézirattár Jesuitica és Hungarica gyűjteménye, RMK (Régi Magyar Könyvek) gyűjteménye, Benedictina (bencés vonatkozású könyvek), a klasszicista teremkönyvtár polcain őrzött könyvek.

2002-ben az ősnyomtatvány-antikva gyűjtemény általános állagmegóvása során elkészítették az ebben a gyűjteményben leginkább restaurálásra szoruló művek jegyzékét - fontossági sorrendet felállítva. 2014-től az ősnyomtatvány-adatbázis és nyomtatott katalógus készítése során ez a tervezés új lendületet kapott.  2003-tól, majd 2014-től kezdve – már e jegyzék alapján restauráltatták a gyűjtemény arra leginkább rászoruló egyes darabjait.

A restaurálásra kiválasztott kódex leírása

Jelzete: 120b A 12

 Terjedelme: 149 levél, mérete: 390x290 mm

 A 120b A 12 raktári jelzetű, eredetileg több mint 230 oldalszámozott és meghatározhatatlan számozatlan (az egyes részeket nem számozták be)  levélből álló kódex hiányosan maradt ránk. (A LXXXIII. levél után 3, a XC. Után 20, a CXIII. Után pedig 66 levél hiányzik. Feltételezzük, hogy a kánon levelei nem voltak megszámozva, ahogyan hiányzik a számozás a naptári részből is (legalább 4 levél). A kódex végén ismét bizonytalan számú levél hiányzik.)

Az egész kódex gótikus textualis formata írással van írva, három kéz munkája. Az írott szöveg két színnel készült, ugyancsak kék és vörös színűek az egyszerű iniciálék is. A modern számozás szerinti 5r, 15r, 95r és 129v levélen arany alapú díszes, több színnel festett nagy iniciálé van, ezeknek a növényi ornamentikájú részei különböző nagyságban foglalják el a lapszéleket. A 94v oldalon finom rajzú és színezésű, reneszánszba hajló gótikus kálvária-ábrázolás látható (kánonkép). A 97v lap aljára Veronika kendője-ábrázolás van beragasztva.

A naptár első oldalán későbbi kéz írásával ez olvasható: Missale sacelli S. Catharinae virginis in arce Pfanberg. Az a tény, hogy Szent Katalin miséjéhez két sequentiát (a római mise liturgiájában a változó miseénekek egyike) is hoz a misekönyv, megengedi azt a feltevést, hogy e kápolna számára készült misekönyv.

Kötése fatáblás, 15. századi vaknyomásos, egyesbélyegzőkkel díszített augsburgi gótikus bőrkötés, a sarkokon és középen levél- és betűdíszes rézveretekkel.

Provenienciája: Az 1r oldal tetején olvasható bejegyzés szerint a boldog emlékű Wolfgangus Possl, a pfannbergi Szent Katalin kápolna egykori papja hagyta egy nagyobb kehellyel együtt a mindenkori pfannbergi káplánnak.

Az elvégzendő munka:

 A könyv állapotfelmérése:

A kötet jelzete: 120b A 12., mérete 390 x 290 mm, 149. számozott lap. Kézzel írt, gazdagon iniciált kötet, keletkezése a 15.sz-ra tehető. Kötése egykorú, valószínűleg augsburgi kötés, fatáblákon, vaknyomással gazdagon díszítve. Előregyártott sarok- és középverettel, szíjakkal és kapcsokkal készült. Az előtáblán egy veret hiányzik  arcnál, a háttáblán mind megvannak, a középveret kopott. A szíjak a csatokkal elvesztek, csak az előtáblán maradtak meg a lemezek. A gerincét a 19. sz-ban javították, ehhez a nyílásnál levő vereteket leemelve új bőrgerincet húztak föl az eredeti helyére. A toldás a táblabőrökre kívülről rátakar.      A gerincen a javítással egykorú aranyozott címke. Az eredeti bőr kopott, kiszáradt, a táblaéleken hiányos. Előzékei a javításkor beragasztott merített papír levélpárok.

A pergamenre írt könyvtest fűzése jól megtartott. A lapok változó mértékben szennyezettek, de a pergamen hullámaiban végig porlerakódás látható. A lapok legtöbbjén a sarkak oxidált zsírfoltosak, olykor egész transzparensek. A tinták többsége jól rögzül a hordozóhoz, de vannak pergő területek is. Ez különösen igaz a több színű és aranyozott iniciálékra, valamint a gyűrött és töredezett Golgota képre. Ez utóbbi védelmére készült egykor egy selyem szalaghoz rögzített áttetsző papírlap, ami mára elveszett.

 Restaurálási terv:

  • Száraz tisztítás, portalanítás az egész könyvtesten.
  • A zsíros ujjnyomok tisztítása szárazon és kikísérletezendő oldószer keverékkel (benzin, etanol, izopropanol stb).
  • Az iniciálék és a Golgota ábrázolás párásítás utáni helyi simítása feszítéssel. A pergő színezékek rögzítése zselatinnal. A Golgota kép védőlapjának pótlása.
  • Az előzéklapok föláztatása. Az előbukkanó egykori előzék-, betáblázócsík- és kasírozás nyomok alapján döntünk a rekonstruálandó előzékről.
  • A fűzés vizsgálata, az esetlegesen gyengült területek megerősítése.
  • A kötés gerincéről a késői javítás leemelése a nyílásnál lévő veretek eltávolítása után.
  • A felszínre kerülő állapot (esetleges eredeti bőr és kasírozás maradványok) alapján döntünk a Gyűjteménnyel közösen a helyreállításról: visszakerüljön-e a 19.sz-i pótlás vagy a 15.sz-ra és a kötésre jellemző bőrgerinc rekonstrukció készüljön-e.
  • A táblabőrök konzerválása likkerrel, a hiányok kiegészítése új bőrrel.
  • A veretek tisztítása, visszahelyezése.
  • Tárolódoboz készítése.