Az ökumenikus konferencia margójára – 1. Bencés ökumenikus küzdelmek a 19. században


Az első magyar katolikus teológiai folyóirat Egyházi Értekezések és Tudósítások 1820 és 1824 között jelent meg Horváth János szerkesztésében Veszprémben. Aztán 1832-ben egyszerre két folyóirat indult, a Guzmics Izidor bakonybéli apát Vallási és Egyházi Tár (a 3. számtól: Egyházi Tár) című folyóirata, és a magyar és latin nyelven megjelenő Egyházi Folyóírás. A Guzmics szerkesztette lap előbb évente kétszer jelent meg, 1838-tól pedig havonta, majd 1839. őszén, Guzmics halálát követően megszűnt. Míg a sokoldalú műveltségű költő, királyi tanácsos Döbrentei Gábor szűk látókörű katolicizmussal vádolta, a katolikus egyházi elöljárók a más felekezetek iránti engedékenysége, békülékenysége miatt támadták folyamatosan Guzmics személyét és a lapot.

A lap mottója a tesszalonikiaknak írt első levél egy verse: Mindent vizsgáljatok meg, s a jót tartsátok meg! (1 Tessz 5,21)

Az 1832. évi első évfolyam első füzet beköszöntőjében az ökumenikus szellemiségéről híres Guzmics így ír a folyóirat céljáról: „E kettőnek – religionak és egyháznak – kifejtése, ábrázalása, világítása czélja e jelen iratnak a Szép karján egyedül, minden félszegség, haszontalan, sőt gyakran kárhozatos elméskedések, felekezeti tekintetek, theologiai lelketlen feszegetések, vetélkedések, annál inkáb embertelen kifakadások, csipkedések, körmülések, gúnyolások nélkül. Fő czél a lélek és szívképzés, melynek minden alacsonyság, minden pöffedtség, minden vadság ellensége. A religio nem vélemény, s az egyház nem vaskarú mostoha, hanem kegyes keblű édes anya.” Vallási és Egyházi Tár 1832. 1. évfolyam, 1. füzet, VI. oldal

A folyóirat első száma leginkább a nyelvezete miatt kapott negatív kritikát, Guzmics ezért a 2. füzet végére „Szó-értesítést” csatolt. (A nyelvújítás korában (1770 és 1872 között) vagyunk, amikor az „irodalmi nyelv kialakul Magyarországon.) De a kritikus, sőt támadó hangok igazi oka az volt, hogy az egyházi vezetés nem nézte jó szemmel Guzmics véleményét a keresztény felekezetek vallási egyesüléséről, melyeket műveiben hangoztatott. 

(A keresztényeknek vallásbeli egyesülésekről irt levelek, az evangeliumi keresztény tolerantziának védelmezőjéhez, Pest, 1822 – A vallási eggyesülés ideajának, és a rom. kath. és protest. keresztények között fenálló unionak visgáltatása, Győr, 1824 – A rom. kath. és protest. keresztények között fenálló unionak másodszori visgáltatása, Győr, 1826)

Az Egyházi Tárról, közvetve Guzmics ökumenikus küzdelmeiről a Magyar Könyvszemle, 2003/3. számában a 256–266. lapon olvashatunk Fehér Katalin: Az Egyházi Tár történetéhez című írásában. Elektronikusan a közlemény itt érhető el: https://adoc.pub/feher-katalin-az-egyhazi-tar-trtenetehez.html