A gyűjteményünkben őrzött Kis János (1770-1846) levelek közzététele


2021 őszén jelent meg a Kis János (1770-1846) szuperintendens irodalmi és tudományos levelezése című kötet (Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó), melyet Tóth Kálmán rendezett sajtó alá. A kötetben más egyházi és közgyűjtemények mellett a pannonhalmi könyvtárban őrzött Kis János leveleket is közzétette a szerkesztő.

 

Részletek az Bevezetésből

 „Kis János (1770-1846) író, költő, műfordító, evangélikus lelkész, szuperintendens, királyi tanácsos, a Magyar Tudós Társaság (az MTA elődje) rendes tagja, korának jelentős irodalmára, protestáns egyházi, valamint a tudományos közélet kiemelkedő személyisége volt. Idős korában írt Emlékezései a 18. század utolsó évtizedeitől a 19. század 40-es éveiig terjedő időszak kutatásának megkerülhetetlen kultúrtörténeti forrása. Kiterjedt levelezése, amelynek átfogó feltérképezésére és gyűjteményes kiadására ez az első próbálkozás, szintén jelentős forrásértékkel bír, hiszen Kis János kora jelentős magyar írói, tudósai és közéleti személyiségei közül sokakkal kapcsolatban állt, és saját munkáin túl irodalomszervezői próbálkozásai is figyelemre méltók."

„Kis János levelezéséből eddig önálló kötetben csak a Kazinczy Ferenc által hozzá írott levelek jelentek meg, Toldy (Schedel) Ferenc és Bajza József kiadásában, még Kis János életében. … A Váczy János által kiadott Kazinczy Ferenc Levelezése… tartalmazza Kis János Kazinczyhoz írt ismeretlen leveleit. Különböző folyóiratok közölték Kis János levelezését Aranka Györggyel, Döbrentei Gáborral, valamint Guzmits Izidorral. Legutóbb a Fórizs Gergely által sajtó alá rendezett Berzsenyi-levelezésben jelentek meg nyomtatásban Kis János-levelek.”

„ A jelen kötetben közreadott levelek jelentős része most jelenik meg először nyomtatásban. … A kötet törzsanyagát az MTA KIK Kézirattár, az OSZK Kézirattár, az MNL OL és a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár anyagában őrzött misszilisek alkotják, ezeken kívül a PIM Kézirattárában, a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium Nagykönyvtárában, a pápai Dunántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárában, a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltárában, a győri Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjteményben és a debreceni Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárában található leveleket közöltük még.”

„ A Kis János által és a (csekély számú ismert) hozzá írott irodalmi-tudományos levelek együtt itt jelennek meg először, hozzáférhetővé téve a korszak kutatása szempontjából kiemelkedő interdiszciplináris forrásértékű anyagot a szakma és a szélesebb olvasóközönség számára.”