Rejtett kincseink… Pannonhalmi Breviárium, Velence, 1506


A 16. század elején a bencés rend szervezeti és liturgikus megújításával megbízott Tolnai Máté főapátnak a liturgia egységesítésére és színvonalának emelésére irányuló törekvései egyik emléke. A melki bencések breviáriuma mintájára készített zsolozsmáskönyv költségeit Pap János budai könyvkereskedő vállalta. A reneszánsz stílusú, egész oldalas metszetekkel, iniciálékkal és a szöveget keretező képekkel díszített kötet „Magyarország egész királysága” bencés közösségei számára készült; a példányt Salzburgban vagy Michaelbeuernben is használták.

Rejtett kincseink… Pannonhalmi Hóráskönyv


A hóráskönyv világiak számára készült imakönyv. Jellemzően a 13. század második felétől készítették főúri megrendelésre. Gazdagon díszítették bibliai jelenetekkel, szentek képeivel, növény és állatábrázolásokkal. Virágkorát a 14-16. században élte, németalföldi és francia területen. Tartalmát a Szűz Mária kis zsolozsmája alkotta, ehhez kapcsolták a bűnbánati zsoltárokat és egyéb imádságokat, valamint kalendáriumot.

 

A hóráskönyv a nem egyházi személyek (laikusok) számára készült, a papság és szerzetesek által imádkozott breviáriumhoz, zsolozsmához hasonló imakönyv.

Rejtett kincseink... restaurálás előtt, közben és után…


Könyvtárunk honlapján már két alkalommal hírt adtunk arról, hogy a pannonhalmi gyűjtemény két kötetet is őriz a könyvgyűjtő püspök, Naprághyi Demeter (1556-1619) könyvtárából. Ez az egykor 200-300 kötetes magángyűjtemény teremtette meg Naprághy győri püspökké történő kinevezése után a mai győri egyházmegyei könyvtár alapjait.

 

Rejtett kincseink... könyvborító egy 14-15. századi misekönyv fél lapjából


Az EMMI támogatásból elvégzett egyedi restaurálás kapcsán került érdeklődésünk középpontjába egy fél kódexlapba kötött kötet. A 17. században megjelent könyv borítójaként szolgáló töredék egy 14-15. századi misekönyv fél lapja. Azonosításában köszönetet mondunk Lauf Juditnak az MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport  Fragmenta Codicum Műhely munkatársának.

 

EMMI-támogatás egyedi restaurálásra 2019-2020


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a muzeális intézményekről szóló 1997. évi CXL. törvény 71. §. (1) bekezdés c) pontja -  a nyilvános könyvtárak állományvédelmi feladatainak ellátására nyújtott támogatásról - alapján 2.375.000 Ft támogatást nyújtott könyvtárunk számára, melyet négy kötet egyedi restaurálására fordítottunk.

A pályázatként folyósított támogatás felhasználásáról szóló beszámolót a csatolásban olvashatjuk

Sikeres NKA pályázat muzeális dokumentumok restaurálására 2019-2020


A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár a nemzeti kulturális vagyon része. Az itt őrzött kötetek jelentős hányada „régi könyv”; muzeális, védett dokumentum. 1999-től pályázati támogatásból és önerőből folyamatosan végezzük a védett állomány egyes darabjainak restauráltatását, 2002-től pedig általános állagmegóvását. A mostani, 2019-ben benyújtott pályázat segítségével - 2.300.000 Ft támogatást nyertünk - a muzeális gyűjteménybe tartozó 7 ősnyomtatványt, köztük egy 5 művet tartalmazó kolligátumot restauráltattunk.

A részletes beszámolót a csatolt mellékletben olvashatjuk

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése járvány miatt elmaradt pannonhalmi találkozója kapcsán…


Immár két évtizede ilyen tájban, június végén az egyházi könyvtárosok találkozót szerveznek, hogy országos konferencián tájékozódjanak a magyar könyvtárügyet foglalkoztató kérdésekről, szakmai délelőttön beszámoljanak a gyűjteményeikben folyó munkáról, kirándulás formájában megismerkedjenek egymás könyvtáraival és az adott régió egyházi-vallási nevezetségeivel, műemlékeivel, értékeivel.

 

Gerő Éva Alap 2020 - Eredményhirdetés


Gerő Éva Alap pályázat nyertese 2020-ban az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár. Ezen túl Gerő Gyula a másik három könyvtár folyamodványát is támogatja 2020-ban. A nyertes Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárnak szívből gratulálunk! Mind a négy könyvtár munkatársainak testi-lelki erőt, kedvet és szép eredményeket kívánunk!

 

Sikeres NKA pályázat a Musicotheca állományvédelmi szempontból megfelelő elhelyezésére 2019-2020


A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár értékes különgyűjteménye a Musicotheca, mely formailag (kézirat, könyv, kotta, stb.) és tartalmilag igen vegyes, 18-20. századi anyagot tartalmaz. Az értékes gyűjtemény állományvédelmi szempontból megnyugtató elhelyezése érdekében pályázatot nyújtottunk be az NKA-hoz savmentes palliumok és dobozok beszerzésére. A pályázaton 1.000.000 Ft támogatást nyertünk

A Musicotheca gyűjtemény részei a nyomtatott műveket és kéziratokat tartalmazó:

A könyvtár június 2-tól fokozatosan megnyitja kapuit a kutatók és látogatók előtt


Tájékoztatás

a Pannonhalmi Főapátság Könyvtár

fokozatos újranyitásáról

 

 

A Pannonhalmi Főapátság Könyvtár június 2-tól fokozatosan megnyitja kapuit a kutatók és látogatók előtt.

A fokozatosság azt jelenti, hogy június 2-tól (kedd), június folyamán a könyvtár szolgáltatásait a bencések és a Pannonhalmi Főapátság munkatársai idénybe vehetik.